ùø¥ ýú¨îä
!©þù ö¢þúª ù¤ ¤¢ ¨õ ìþì
 
American woman seeks help
îþ¤õ ¤¢ ¢ð ø ù÷¡ü ü÷¥
 
üð÷¨¤ð ù¤ ¤¢ ìþì ¥î¤õ" §þ¤ J.Larry Brown öø¤ ý¤ò
üìø" :êð ñø¨ø ¤¢ §ê ü¨¤øþ÷øþ ù ù¨ø "ùþ£çø¨ø ¤ìê
ùî ôþ÷î ¢þ÷ ã ¥ð¤û ôþ¨û ¢õ¤¢ ©ûî ø ¤ìê ©þ¥ê ¢ûª õ
".¨ ùêþ ©þ¥ê üð÷¨¤ð
 
¤¢ ¤ê÷ öøþóõ . ùî ¢ø ù¢ª üä¢õ ¤¢ öø¤ ìþì ùø¤ð
¢ø¡ ¤þ¡ ©¤¥ð ¤¢ ¤øî£õ ùø¤ð .¢÷ªîþõ ÷¤ üð÷¨¤ð ¥ îþ¤õ
ò %. ù ôì¤ öþ () öø÷î ¥ ùî ¨ ùª¢ ôòä
.¨ ù¢þ¨¤ öøþóõ . ù öð÷¨¤ð ¢¢ã ü÷ãþ ùê¤
¤õ¨ . ù¨÷¤ê ý¤¥ð¤¡

Desperation for homeless youth in Britain
ö¨óð÷ ¤¢ öõ÷¡ü ø ù¡¢þõ ö÷ø

Dozens of homeless people sit on the steps at the Kursky railway station in Mascow to get out of the cold each night.
§îä öþ ¤ª¤¢ ¤õ ¤¢ ù¨÷¤ê ý¤¥ð¤¡
¤¢ ¢¤ê öþ ¤þà÷ ù÷¡ü ¤ê÷ úû¢ :¢¨þø÷þõ
.¢÷¤øþõ ¬ ù¤ ¢¤¨ ýúªøî¨õ ýûø¤õ
¥ öª ü÷õ÷¡þø ¤ìê ùî ¢÷¤¢ ùøîª ö÷
§¨ ¤ ùþ¨ø¤ óø¢ ùî ¢ª ¥èü÷õ¥
.¢¥ ý¢¬ì ò¯¬ ù ¨¢ îþø¤¨ø¤
 
§ ¤¡ê ¤ ýø¤øª ¢ ùî ¨÷þ þãìø
éªø¤¡ ö¢õ ¤îþø¤ ø öþó¨ ï¤õ ¥
¥ ù ü¨þ÷øþ¥þø¤ üóø¢ ø ¥ ¥ é÷¦¤
ñ¤õ ø ù¢¤î ñ¥÷ ü¨þóþ¤õø öþ¡ óø¢ ø
¢þªø¤ê ô÷¤¨ ¢øõþ¤ üð¢þ¢÷ðø ¯¯÷
îþ¤õ ô¥þóþ¤õ ¤îª ñõøä ¨¢ ¤¢ ¤¢ìø
.ê¤ð ¤¤ì öþ¨óþ §¨ ø é¤ð

South Korean students burn the US flag in front of the US embassy
¤øªî ö ¤ê¨ ¤¤ ¤¢ ¤ îþ¤õ ô¤ üø÷ ýþ¤øî öò¬õ
ùþóä ¤ê÷ ... ¥ ©þ ¤õ¨¢ ¤¢ .¢÷÷¥þõ © ñþø¨ ¤¢
ù ¨¢ ü¤¡ ÷¤ ¢¤ø ù¯¤ ¤¢ þ¤øî ¤ îþ¤õ ¤ªê
.¢÷¢¥ ü÷þðõª¡ ¤ûà

Senior members of Communist Party of India (M) giving the red salute near the statue of Lenin in Delhi
öþõ÷ ø¢êû (¨þ¨î¤õ)¢÷û ¨þ÷øõî ¥ ¢ª¤ ý®ä
¤¥ð¤ üóû¢ ¤¢ öþ÷ó ùõ¨õ íþ ¤¤ ¤¢ ¤ ¤î òì÷ ¢¤ðó¨
.¢÷¢¤î
 
¢÷û¢þõ¤¨ ¤ "ô¥þóþ¨ø¨ ï¤õ"ýùóøì á¤ø ý¥ø¦¤ø ùîþó¤¢
ï÷ ùø¤ð" ¢¤þõ ¤ ù¤ø ý¤ óþ ¤¢ ¡÷ (ô) û .í .
üóõ ©¡þ¢¥ ùú" "¢÷óð÷ ü¨þóþ¨ø¨ üóõ ý¤øª" "ýù¢ø
ô¨ ¤¢ ¤÷ª ýù÷ó¨õ ù¥¤õ ýú÷õ¥¨ ù¤þèø "ù¤ø ý¤
.¢÷ª¡þõ ¢ª ¢÷û ¤ðþ¢ óþ ¢÷ ø ©þ¢¤¤¢÷

The New World Order
ôà÷ ø ¤¯ "ü÷ú öþø÷ ôà÷"
îþ¤õ ô¥þóþ¤õ ùî ¨ ý¢þ¢
¢øª ¤¤ì¤ ¢÷ûø¡þõ ©÷¢õ ø
¤ öú ýúìó¡ø û¤øªî ùþóî
ï÷ ¥ ¢ã ò¯¬ ù ¯þ¤ª ¤¢
.¢÷¤¢úð÷ ¢ø¡ ï÷ ¤¢ ¢¤¨
 
¢øø :¨ ùªø÷ §îä öþ ¤þ¥ ôþ ùóõ îþ¤õ ô¥þóþ¤õ ö¥
"þ¤ª ¢þõ öþ¤ú ø öþ¤¡" ùõ îþ¤õ ù ¨÷ ©ø ¤à÷
-í¤þøþ÷ ¤úª öð¢÷÷î ­¤ä ù¤õû - öþõ¥ ù¤î ¤¨¤¨ ô¢¤õ
¢ûø¡þõ © ù¯ó¨ öþõ ý¤ îþ¤õ ù¢õ òþ ùî ¢÷ í÷õþ ö ¥
©ø öûø¡øû ü .¢øª ñ¨øõ öþ¤ä ü¤¢ì ø ¤ø¤ ñõä ù
.¢û¢ ©ûî ¤ ï÷ ñóä ýø öõ¤ ùî÷þ ¥ ¢÷¤¢ íª

Young Germans in Halle giving the Nazi salute
üäõ ¤¢ ý¥÷ ö÷ø
.öõó ö¢¨¤¢ ¤¢
 
 
¢ø ¤óþû éó¡õ ùî öõó ÷¨ø¤ ý¨þóî §þ¤ ¤óøõþ÷ ©þªî
:¢ø¤¨ üû𪢥 ¤¢
 
¢÷¢õ ú¨þ÷øõî 夨 ù ö÷ öõó ¤¢
.ô¢ø÷ ¨þ÷øõî öõ ¤þ¥ ô¢¥÷ é¤ öõ ø
¢÷¢õ öþ¢øúþ 夨 ù ö÷ ¢ã
.ô¢ø÷ ¢øúþ öõ ¤þ¥ ô¢¥÷ é¤ öõ ø
¢÷¢õ û ¨þ÷øþ÷øþ¢þ¤ 夨 ù ö÷ ¢ã
.ô¢ø÷ ¨þ÷øþ÷øþ¢þ¤ öõ ¤þ¥ ô¢¥÷ é¤ öõø
¢÷¢õ úîþóøî 夨 ù ö÷ ¢ã
.ô¢ø ÷¨ø¤ íþ öõ ¤þ¥ ô¢¥÷ é¤ öõø
¢÷¢õ öõ 夨 ù ö÷ ¢ã
.¢÷¥ é¤ ùî ¢ø÷ ü¨î öõ¥÷ õ
 
öõó «ø¬¡ ø ø¤ ¤¢ ô¥þªê ø ü¨¤ ¢¦÷ âþ¤¨ ýþ þ
¨ ñõõ ¤þè â®ø öþ ¤¤î

ù¥¤õ ùõ¢ ö¤¢ê¤¯
öõ¥¨ ¤¢ ù÷ó¨õ
öþ¯¨óê ©¡þ¢¥
ü¨þø÷ ¤ãª ñ¤¢
.ö¤úõ õî íþ ¤¢
Palestinian Fatah Hawk guards writing slogans calling for armed struggle against Israil
ñ¬ ª£ð ¢÷ûø¡÷ üõþì þû ù öþ¯¨óê ùð ô¢¤õ
öªþ ù÷÷õ¤úì ýú÷¢¢ ü÷¤ì ø ¤îþ úó¨
.¢ø¤ ¢¤ ñþ¤¨ ù¤î£õ ¥þõ ¤¨¤
 
 
 
ùø¥ öõ